Версия за печат

00130-2015-0003

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129009105

BG411, Авиоотряд 28, Летище София, За: Румяна Янкова- Иванова, България 1540, София, Тел.: 003592 9425035, E-mail: avio28@avio28.com, Факс: 003592 9459201

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://avio28.com/index.html.

Адрес на профила на купувача (URL): http://avio28.com/page7.html.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-18-8 от 25.03.2015 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00130-2015-0003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка/замяна и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за вертолети МИ-8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN, двигатели ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8 по рамково споразумение


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: МИ-24 от 02.02.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Иноксис 01 ООД, ул. Русалка 12 А, ет.1, България 1505, София, Тел.: 02 8430243, E-mail: inoxis@inoxis.bg, Факс: 02 8468610

Интернет адрес/и:

URL: www.inoxis.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на компоненти- Гидроусилитель- 3 бр., Винт рулевой с лопасти рулево винта и лопасти лопасти рулево винта- к-т за въртолети МИ- 8 ПС (Т) с регистрация LZ- CAT и LZ- CAN на Авиоотряд 28.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

90

ІII.7) Стойност, посочена в договора
122482.54 EUR без ДДС
Разменен курс към BGN:

1.95

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

12.10.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
118747.73 EUR без ДДС
Разменен курс към BGN:

1.95

ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Договорът е сключен в щатски долари- 133 310 USD. Общата стойност на договора е преизчислена в евро по курса на ЕЦБ към датата на фактурите, както следва: аванс 39993.00 USD (при курс за 1 долар= 1.138 евро за 02.02.2016г.) + окончателно плащане 93317.00 USD (при курс 1 долар = 1.1367 за 05.04.2016г.) Сумите са без ДДС.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

14.10.2016 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Тодор Николаев Коджейков
VII.2)
Длъжност: Генерален директор