Версия за печат

00130-2015-0003

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Авиоотряд 28, Летище София, За: Румяна Янкова- Иванова, България 1540, София, Тел.: 02 9425035, E-mail: avio28@avio28.com, Факс: 02 9459201

Място/места за контакт: Авиоотряд 28

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.avio28.com/index.html.

Адрес на профила на купувача: http://avio28.com/page7.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: РД-18-8 от 25.03.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00130-2015-0003
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка/замяна и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за вертолети МИ-8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN, двигатели ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8 по рамково споразумение с един изпълнител


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: МИ-25 от 15.08.2016 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Рамково споразумение

III.3) Изпълнител по договора

Иноксис 01ООД, ЕИК 130552614, Ул. Русалка 12а, ет. 1, ап. 1, България 1505, София, Тел.: 02 8430243, E-mail: inoxis@inet.bg, Факс: 02 8468610

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.inoxis.bg.

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предмет на договора е замяна и сертификация на двигател ТВ2-1117АГ- 2 бр., серийни № С90421206 и № С90421207 за вертолет МИ- 8 LZ- CAT

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

90

ІII.7) Стойност посочена в договора
201519.6 EUR без ДДС
Разменен курс към BGN:

1.95

III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

15.12.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
208743.74 EUR без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Договорът е сключен в щатски долари- 225 300.00 USD. Съгласно чл. 27 от ППЗОП(отм.) стойността на договора е преизчислена в евро по курса на БНБ . Изпълнението на договора е приключило на 15.12.2016 г., когато е извършено последното плащане.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

18.01.2017 г. 


Възложител

Трите имена: Тодор Николаев Коджейков
Длъжност: Генерален директор