Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-02-62

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129009105

BG411, Авиоотряд 28, Летище София, За: Румяна Янкова- Иванова, България 1540, София, Тел.: 02 9425015, E-mail: avio28@avio28.com, Факс: 02 9459201

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.avio28.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.avio28.com/pk/offers/gorivo-218.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

55000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си изпълнение на периодични доставки чрез специализиран транспорт (автомобилни цистерни) на дизелово гориво за отопление (газьол за промишлени и комунални цели) с максимално съдържание на сяра- S 0,001 % и зареждането му в резервоара на местната котелна централа на Авиоотряд 28. Изпълнителят ще доставя дизелово гориво за отопление (газьол за промишлени и комунални цели), за котелната централа на Авиоотряд 28 през зимния отоплителен период до 30.04.2019 г. Прогнозното количество на поръчката е 30 000л., което не поражда задължение за възложителя да го поръчва на изпълнителя в пълен обем. Разходът на гориво зависи от външната температура на въздуха. Автоматиката на котелната централа и на абонатните станции в сградите осигуряват средна температура в сградите около 18 °С. Следователно разходът на гориво ще бъде по- голям при по- студена зима и по- малък при по-топла зима.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09134200

Описание:

Дизелово гориво


Срок за получаване на офертите

20/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите, подадени за участие в обществената поръчка ще се проведе от 11:00 ч. на 21.12.2018 г., в административната сграда на Авиоотряд 28. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/12/2018  (дд/мм/гггг)