АВИООТРЯД 28

  Номер в РОП: 02322-2015-0001

   1. Решение (изтегли);

   2. Обявление за поръчка (изтегли);

   3. Документация (изтегли);

   4. Разяснение 1 на запитване по документацията (изтегли).

   5. Разяснение 2 на запитване по документацията (изтегли).

   6. Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти (изтегли).

   7. Решение за обявяване на класиране и участника, избран за изпълнител (изтегли) и Протоколи    №1 - № 4 на комисията (изтегли )

   8. Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за участие в     процедури за възлагане на обществени поръчки (изтегли 1изтегли2изтегли 3).

   9. Решение за определяне на втория класиран участник ЗД "Бул Инс" АД за изпълнител на    обществената поръчка (изтегли)

   10. Застрахователни полици (690691692).

   11. Информация за плащания на договори за обществени поръчки по ЗОП (изтегли1, изтегли2,    изтегли3,изтегли4изтегли5).